[งานแม่สอด] ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตำแหน่งดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติ/คุณสมับติเฉพาะตำแหน่งของผู้เข้าสมัคร สามารถดูได้จากประกาศเทศบาลนครแม่สอดที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม “ทีปังกรรัศมีโชติ”  ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 055-533871

สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบข้างล่างนี้

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบเทศบาลนครแม่สอด